ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
3301 เมืองศรีสะเกษ
3302 ยางชุมน้อย
3303 กันทรารมย์
3304 กันทรลักษ์
3305 ขุขันธ์
3306 ไพรบึง
3307 ปรางค์กู่
3308 ขุนหาญ
3309 ราษีไศล
3310 อุทุมพรพิสัย
3311 บึงบูรพ์
3312 ห้วยทับทัน
3313 โนนคูณ
3314 ศรีรัตนะ
3315 น้ำเกลี้ยง
3316 วังหิน
3317 ภูสิงห์
3318 เมืองจันทร์
3319 เบญจลักษ์
3320 พยุห์
3321 โพธิ์ศรีสุวรรณ
3322 ศิลาลาด
ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
พบข้อมูลในฐานข้อมูล สปสช.
ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูล สปสช.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393