ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
แยกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2558

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

จังหวัด
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
3300 ศรีสะเกษ 6,365,334 5,365,006 84.28 1,000,328 533,760
3400 อุบลราชธานี 11,537,980 8,650,666 74.98 2,887,314 223,858 1.94
3500 ยโสธร 3,245,135 2,357,626 72.65 887,509 53,569 1.65
3700 อำนาจเจริญ 1,723,452 1,656,425 67,027 3.89 15,804
4900 มุกดาหาร 1,922,513 1,110,001 812,512 257,878
รวม24,794,41419,139,72477.195,654,69022.811,084,8694.38

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393