ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
แยกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2558

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

จังหวัด
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
3300 ศรีสะเกษ 740,831 707,757 33,074 4.46 4,752
3400 อุบลราชธานี 2,324,458 1,546,529 777,929 31,098 1.34
3500 ยโสธร 674,796 283,539 391,257 9,439 1.40
3700 อำนาจเจริญ 150,343 148,507 1,836 1.22 1,816 1.21
4900 มุกดาหาร 486,690 401,682 82.53 85,008 4,710
รวม4,377,1183,088,01470.551,289,10429.4551,8151.18

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393