ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
3301 เมืองศรีสะเกษ 37,492 37,489 3 0.01 59
3302 ยางชุมน้อย 5,365 5,365 0 - 4 -
3303 กันทรารมย์ 13,933 13,933 0 - 50 -
3304 กันทรลักษ์ 23,932 18,394 76.86 5,538 2,413
3305 ขุขันธ์ 16,027 15,736 291 1.82 411
3307 ปรางค์กู่ 9,023 9,023 0 - 17 -
3308 ขุนหาญ 14,950 14,950 0 - 52 -
3309 ราษีไศล 11,931 11,586 345 2.89 322
3310 อุทุมพรพิสัย 12,654 12,543 111 0.88 115
3311 บึงบูรพ์ 5,057 5,057 0 - 4 -
3312 ห้วยทับทัน 7,098 6,172 86.95 926 401
3313 โนนคูณ 6,505 5,850 89.93 655 380
3314 ศรีรัตนะ 9,350 2,306 7,044 7,049
3316 วังหิน 0 0 - 0 - 0 -
3317 ภูสิงห์ 6,578 0 6,578 6,578
3318 เมืองจันทร์ 3,457 3,457 0 - 2 -
3319 เบญจลักษ์ 5,996 5,440 556 159
3320 พยุห์ 4,382 4,246 136 3.10 18
3321 โพธิ์ศรีสุวรรณ 2,831 2,800 31 1.10 27
3322 ศิลาลาด 3,336 1,668 1,668 1,475
รวม199,897176,01588.0523,88211.9519,5369.77

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393