ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
3301 เมืองศรีสะเกษ 109,006 75,382 33,624 32,342
3302 ยางชุมน้อย 21,677 16,642 76.77 5,035 4,195
3303 กันทรารมย์ 69,040 15,321 53,719 38,096
3304 กันทรลักษ์ 60,745 22,726 38,019 36,767
3305 ขุขันธ์ 96,488 52,515 43,973 42,186
3306 ไพรบึง 31,470 18,668 12,802 12,330
3307 ปรางค์กู่ 27,059 15,092 11,967 11,521
3308 ขุนหาญ 50,040 31,810 18,230 17,202
3309 ราษีไศล 45,100 21,411 23,689 21,804
3310 อุทุมพรพิสัย 68,447 46,552 21,895 19,276
3311 บึงบูรพ์ 6,993 5,465 78.15 1,528 1,379
3312 ห้วยทับทัน 11,560 6,228 5,332 4,722
3313 โนนคูณ 17,137 11,516 5,621 4,865
3314 ศรีรัตนะ 29,763 21,920 73.65 7,843 5,932
3315 น้ำเกลี้ยง 16,703 11,344 5,359 4,133
3316 วังหิน 13,955 9,627 4,328 3,150
3317 ภูสิงห์ 31,094 25,374 81.60 5,720 4,250
3318 เมืองจันทร์ 10,536 8,601 81.63 1,935 1,450
3319 เบญจลักษ์ 17,979 15,035 83.63 2,944 2,070
3320 พยุห์ 18,159 15,027 82.75 3,132 1,463
3321 โพธิ์ศรีสุวรรณ 10,947 9,063 82.79 1,884 663
3322 ศิลาลาด 10,062 4,344 5,718 5,417
รวม773,960459,66359.39314,29740.61275,21335.56

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393