ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
3302 ยางชุมน้อย 6,311 6,311 0 - 8 -
3303 กันทรารมย์ 23,977 23,977 0 - 100 -
3304 กันทรลักษ์ 82,033 46,612 35,421 6,001
3305 ขุขันธ์ 11,257 11,146 111 0.99 160 1.42
3306 ไพรบึง 5,127 5,127 0 - 9 -
3307 ปรางค์กู่ 7,854 7,853 1 0.01 21
3308 ขุนหาญ 11,528 11,528 0 - 44 -
3309 ราษีไศล 27,926 27,923 3 0.01 51
3310 อุทุมพรพิสัย 7,389 7,386 3 0.04 8
3311 บึงบูรพ์ 4,577 4,577 0 - 3 -
3312 ห้วยทับทัน 10,847 10,400 447 4.12 421
3313 โนนคูณ 5,380 4,911 469 423
3314 ศรีรัตนะ 8,138 8,137 1 0.01 9
3316 วังหิน 4,544 4,544 0 - 5 -
3317 ภูสิงห์ 24,889 16,801 8,088 45
3318 เมืองจันทร์ 3,001 3,001 0 - 1 -
3319 เบญจลักษ์ 4,170 0 4,170 9
3320 พยุห์ 3,554 3,554 0 - 4 -
3321 โพธิ์ศรีสุวรรณ 2,247 68 2,179 1
3322 ศิลาลาด 1,828 1,828 0 - 2 -
รวม256,577205,68480.1650,89319.847,3252.85

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393