ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
3301 เมืองศรีสะเกษ 34,795 34,067 728 2.09 794
3302 ยางชุมน้อย 5,723 5,723 0 - 9 -
3303 กันทรารมย์ 15,302 15,019 283 1.85 226 1.48
3306 ไพรบึง 5,287 5,287 0 - 10 -
3307 ปรางค์กู่ 8,344 8,342 2 0.02 23
3308 ขุนหาญ 19,233 19,233 0 - 56 -
3309 ราษีไศล 4,316 4,316 0 - 12 -
3310 อุทุมพรพิสัย 8,983 8,983 0 - 9 -
3311 บึงบูรพ์ 5,041 5,041 0 - 7 -
3312 ห้วยทับทัน 6,260 6,258 2 0.03 1
3313 โนนคูณ 5,120 4,566 89.18 554 477
3314 ศรีรัตนะ 8,395 8,395 0 - 2 -
3316 วังหิน 3,986 3,986 0 - 2 -
3318 เมืองจันทร์ 3,324 3,324 0 - 5 -
3320 พยุห์ 3,711 3,710 1 0.03 6
รวม137,820136,25098.861,5701.141,6391.19

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393