ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
3301 เมืองศรีสะเกษ 159,659 128,015 80.18 31,644 18,153
3302 ยางชุมน้อย 49,659 36,928 74.36 12,731 2,657
3303 กันทรารมย์ 140,850 107,824 76.55 33,026 20,477
3304 กันทรลักษ์ 232,797 189,069 81.22 43,728 23,862
3305 ขุขันธ์ 237,251 191,933 80.90 45,318 22,068
3306 ไพรบึง 50,291 39,784 79.11 10,507 7,104
3307 ปรางค์กู่ 58,144 43,803 75.34 14,341 9,163
3308 ขุนหาญ 118,837 90,622 76.26 28,215 13,560
3309 ราษีไศล 108,822 78,818 72.43 30,004 16,395
3310 อุทุมพรพิสัย 154,431 122,998 79.65 31,433 14,378
3311 บึงบูรพ์ 12,611 10,483 83.13 2,128 1,221
3312 ห้วยทับทัน 37,413 28,135 75.20 9,278 5,339
3313 โนนคูณ 41,219 31,342 76.04 9,877 4,627
3314 ศรีรัตนะ 68,206 50,766 74.43 17,440 7,652
3315 น้ำเกลี้ยง 40,149 26,061 14,088 7,552
3316 วังหิน 42,862 31,385 73.22 11,477 6,320
3317 ภูสิงห์ 79,498 58,510 73.60 20,988 9,002
3318 เมืองจันทร์ 26,384 19,962 75.66 6,422 2,567
3319 เบญจลักษ์ 43,378 31,261 72.07 12,117 5,776
3320 พยุห์ 41,305 28,847 12,458 5,932
3321 โพธิ์ศรีสุวรรณ 45,092 36,201 80.28 8,891 2,308
3322 ศิลาลาด 25,745 20,638 80.16 5,107 2,640
รวม1,814,6031,403,38577.34411,21822.66208,75311.50

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393