ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
3301 เมืองศรีสะเกษ 79,361 77,869 1,492 1.88 616
3302 ยางชุมน้อย 16,331 16,011 320 1.96 39
3303 กันทรารมย์ 48,896 48,314 582 1.19 112
3304 กันทรลักษ์ 125,805 113,973 11,832 2,615
3305 ขุขันธ์ 64,687 62,987 1,700 2.63 182
3306 ไพรบึง 19,793 12,828 6,965 142
3307 ปรางค์กู่ 26,549 26,179 370 1.39 66
3308 ขุนหาญ 46,523 45,321 1,202 2.58 104
3309 ราษีไศล 44,533 44,533 0 - 87 -
3310 อุทุมพรพิสัย 59,189 59,155 34 0.06 166
3311 บึงบูรพ์ 7,443 7,443 0 - 7 -
3312 ห้วยทับทัน 17,804 17,800 4 0.02 13
3313 โนนคูณ 13,156 12,880 276 2.10 219 1.66
3314 ศรีรัตนะ 24,547 24,547 0 - 39 -
3315 น้ำเกลี้ยง 38,065 38,064 1 0.00 36
3316 วังหิน 12,742 12,742 0 - 28 -
3317 ภูสิงห์ 20,996 20,996 0 - 55 -
3318 เมืองจันทร์ 13,841 13,840 1 0.01 22
3319 เบญจลักษ์ 30,965 25,262 81.58 5,703 142
3320 พยุห์ 10,642 10,642 0 - 40 -
3321 โพธิ์ศรีสุวรรณ 9,793 7,202 73.54 2,591 13
3322 ศิลาลาด 9,170 9,169 1 0.01 9
รวม740,831707,75795.5433,0744.464,7520.64

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393