ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
3301 เมืองศรีสะเกษ 52,651 52,260 391 0.74 596 1.13
3302 ยางชุมน้อย 11,486 11,486 0 - 28 -
3303 กันทรารมย์ 31,494 31,493 1 0.00 56
3304 กันทรลักษ์ 54,417 50,260 4,157 1,620
3305 ขุขันธ์ 41,636 31,361 75.32 10,275 135
3306 ไพรบึง 14,511 14,510 1 0.01 58
3307 ปรางค์กู่ 15,854 15,853 1 0.01 55
3308 ขุนหาญ 28,259 28,259 0 - 64 -
3309 ราษีไศล 15,559 15,558 1 0.01 18
3310 อุทุมพรพิสัย 22,772 22,760 12 0.05 66
3311 บึงบูรพ์ 2,104 2,103 1 0.05 4
3312 ห้วยทับทัน 10,884 10,884 0 - 11 -
3313 โนนคูณ 11,891 11,806 85 0.71 41
3314 ศรีรัตนะ 16,420 16,418 2 0.01 18
3315 น้ำเกลี้ยง 5,235 5,234 1 0.02 13
3316 วังหิน 12,676 7,465 5,211 23
3317 ภูสิงห์ 10,665 10,663 2 0.02 42
3318 เมืองจันทร์ 6,919 6,918 1 0.01 19
3319 เบญจลักษ์ 6,468 6,467 1 0.02 66 1.02
3320 พยุห์ 9,251 9,250 1 0.01 30
3321 โพธิ์ศรีสุวรรณ 6,646 6,612 34 0.51 13
3322 ศิลาลาด 5,547 5,547 0 - 6 -
รวม393,345373,16794.8720,1785.132,9820.76

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393