ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
3301 เมืองศรีสะเกษ 40,669 40,222 447 1.10 482 1.19
3302 ยางชุมน้อย 6,357 6,357 0 - 23 -
3303 กันทรารมย์ 14,528 14,528 0 - 33 -
3304 กันทรลักษ์ 3,230 3,230 0 - 12 -
3305 ขุขันธ์ 17,893 17,892 1 0.01 59
3306 ไพรบึง 5,737 5,737 0 - 13 -
3307 ปรางค์กู่ 8,644 8,644 0 - 22 -
3308 ขุนหาญ 15,086 15,086 0 - 48 -
3309 ราษีไศล 47,212 12,617 34,595 117
3310 อุทุมพรพิสัย 13,472 13,472 0 - 25 -
3311 บึงบูรพ์ 2,930 2,930 0 - 0 -
3312 ห้วยทับทัน 5,768 5,753 15 0.26 16
3313 โนนคูณ 5,409 5,309 100 1.85 27
3314 ศรีรัตนะ 9,483 9,483 0 - 13 -
3315 น้ำเกลี้ยง 9,465 9,465 0 - 5 -
3316 วังหิน 9,812 9,812 0 - 11 -
3317 ภูสิงห์ 15,118 15,118 0 - 27 -
3318 เมืองจันทร์ 116 116 0 - 0 -
3319 เบญจลักษ์ 9,721 9,721 0 - 11 -
3320 พยุห์ 4,184 4,184 0 - 2 -
3321 โพธิ์ศรีสุวรรณ 2,575 2,575 0 - 3 -
3322 ศิลาลาด 1,885 1,885 0 - 5 -
รวม249,294214,13685.9035,15814.109540.38

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393