ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
3302 ยางชุมน้อย 7,255 7,255 0 - 15 -
3303 กันทรารมย์ 14,794 14,794 0 - 40 -
3305 ขุขันธ์ 17,796 17,796 0 - 67 -
3306 ไพรบึง 8,304 8,304 0 - 9 -
3307 ปรางค์กู่ 10,041 10,040 1 0.01 25
3310 อุทุมพรพิสัย 13,277 13,277 0 - 16 -
3311 บึงบูรพ์ 5,688 5,688 0 - 1 -
3312 ห้วยทับทัน 6,400 6,385 15 0.23 1
3313 โนนคูณ 423 423 0 - 0 -
3314 ศรีรัตนะ 10,599 10,599 0 - 12 -
3315 น้ำเกลี้ยง 5,100 5,100 0 - 4 -
3316 วังหิน 6,957 6,957 0 - 10 -
3317 ภูสิงห์ 9,531 9,531 0 - 7 -
3318 เมืองจันทร์ 3,451 3,451 0 - 4 -
3320 พยุห์ 4,103 4,103 0 - 5 -
3321 โพธิ์ศรีสุวรรณ 3,237 3,227 10 0.31 8
3322 ศิลาลาด 1,833 1,832 1 0.05 4
รวม128,789128,76299.98270.022280.18

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393