ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
3301 เมืองศรีสะเกษ 51,877 48,028 3,849 849 1.64
3302 ยางชุมน้อย 13,315 13,183 132 0.99 18
3303 กันทรารมย์ 23,935 15,980 7,955 58
3304 กันทรลักษ์ 31,695 29,232 2,463 130
3305 ขุขันธ์ 53,113 48,074 5,039 132
3306 ไพรบึง 15,541 12,680 81.59 2,861 48
3307 ปรางค์กู่ 16,820 16,268 552 3.28 35
3308 ขุนหาญ 38,867 32,706 84.15 6,161 178
3309 ราษีไศล 36,490 32,143 88.09 4,347 50
3310 อุทุมพรพิสัย 29,929 29,929 0 - 60 -
3311 บึงบูรพ์ 5,601 5,485 116 2.07 6
3312 ห้วยทับทัน 14,943 14,397 546 3.65 13
3313 โนนคูณ 14,054 11,432 81.34 2,622 25
3314 ศรีรัตนะ 14,064 14,064 0 - 11 -
3315 น้ำเกลี้ยง 19,867 17,180 86.48 2,687 41
3316 วังหิน 11,126 5,081 6,045 33
3317 ภูสิงห์ 12,564 10,923 86.94 1,641 22
3318 เมืองจันทร์ 5,640 1,550 4,090 8
3319 เบญจลักษ์ 12,903 10,728 83.14 2,175 80
3320 พยุห์ 10,162 8,407 82.73 1,755 12
3321 โพธิ์ศรีสุวรรณ 6,023 5,989 34 0.56 15
3322 ศิลาลาด 7,414 5,047 2,367 9
รวม445,943388,50687.1257,43712.881,8330.41

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393