ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
03277 รพ.สต.บ้านคูซอด หมู่ที่ 01 ตำบลคูซอด 5,924 4,413 74.49 1,511 1,033
03278 รพ.สต.บ้านแทง หมู่ที่ 06 ตำบลซำ 8,777 6,468 73.69 2,309 1,835
03279 รพ.สต.บ้านหนองคู หมู่ที่ 04 ตำบลจาน 11,125 7,664 3,461 1,567
03280 รพ.สต.บ้านโพนงาม หมู่ที่ 07 ตำบลตะดอบ 7,495 5,390 71.91 2,105 1,288
03281 รพ.สต.บ้านหนองครกใต้ หมู่ที่ 05 ตำบลหนองครก 6,559 4,755 72.50 1,804 1,341
03282 รพ.สต.บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 06 ตำบลโพนข่า 1,700 841 859 3
03283 รพ.สต.บ้านกลาง หมู่ที่ 04 ตำบลโพนค้อ 5,296 4,158 78.51 1,138 764
03284 รพ.สต.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 07 ตำบลโพนเขวา 10,525 7,101 3,424 1,995
03285 รพ.สต.บ้านสร้างเรือง หมู่ที่ 03 ตำบลหญ้าปล้อง 7,395 5,576 75.40 1,819 1,092
03286 รพ.สต.บ้านโนนแกด หมู่ที่ 06 ตำบลทุ่ม 7,114 5,488 77.14 1,626 983
03287 รพ.สต.บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 01 ตำบลหนองไฮ 5,320 3,742 70.34 1,578 895
03288 รพ.สต.บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 01 ตำบลหนองแก้ว 7,333 5,795 79.03 1,538 717
03289 รพ.สต.บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 06 ตำบลน้ำคำ 8,885 7,245 81.54 1,640 845
03290 รพ.สต.บ้านหนองโน หมู่ที่ 03 ตำบลน้ำคำ 8,243 6,868 83.32 1,375 820
03291 รพ.สต.บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 01 ตำบลโพธิ์ 9,809 8,208 83.68 1,601 1,008
03292 รพ.สต.บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 06 ตำบลหมากเขียบ 8,744 6,631 75.83 2,113 1,250
03293 รพ.สต.บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 05 ตำบลหนองไผ่ 3,981 3,043 76.44 938 497
10700 รพ.ศรีสะเกษ 33,216 33,205 11 0.03 47
14422 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 119 85 71.43 34 15
15204 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 690 471 219 25
21986 ศูนย์บริการสาธารณสุข(เทศบาล 4) 376 211 165 35
23954 ศูนย์บริการสาธารณสุข5 1,033 657 376 98
รวม159,659128,01580.1831,64419.8218,15311.37

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393