ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
03294 รพ.สต.บ้านผักขะ หมู่ที่ 06 ตำบลลิ้นฟ้า 5,808 3,741 2,067 396
03295 รพ.สต.ยางชุมใหญ่ หมู่ที่ 08 ตำบลยางชุมใหญ่ 4,547 3,797 83.51 750 510
03296 รพ.สต.บ้านคอนกาม หมู่ที่ 07 ตำบลคอนกาม 8,727 5,866 2,861 364
03297 รพ.สต.บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 02 ตำบลโนนคูณ 12,851 8,554 4,297 354
03298 รพ.สต.บ้านกุดเมืองฮาม หมู่ที่ 01 ตำบลกุดเมืองฮาม 6,628 5,323 80.31 1,305 776
03299 รพ.สต.บ้านจอมบึง หมู่ที่ 06 ตำบลบึงบอน 5,086 3,648 71.73 1,438 251
10927 รพ.ยางชุมน้อย 6,012 5,999 13 0.22 6
รวม49,65936,92874.3612,73125.642,6575.35

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393