ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
03300 รพ.สต.บ้านโนนผึ้ง หมู่ที่ 01 ตำบลโนนสัง 7,399 5,727 77.40 1,672 1,025
03301 รพ.สต.บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 05 ตำบลหนองหัวช้าง 3,795 2,781 73.28 1,014 662
03302 รพ.สต.บ้านบกขี้ยาง หมู่ที่ 04 ตำบลหนองหัวช้าง 5,896 4,710 79.88 1,186 859
03303 รพ.สต.บ้านยาง หมู่ที่ 01 ตำบลยาง 12,588 9,533 75.73 3,055 2,025
03304 รพ.สต.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 04 ตำบลหนองแวง 10,708 8,093 75.58 2,615 1,701
03305 รพ.สต.บ้านกอก หมู่ที่ 03 ตำบลหนองแก้ว 7,006 4,901 2,105 1,497
03306 รพ.สต.บ้านเจี่ย หมู่ที่ 06 ตำบลทาม 4,037 3,187 78.94 850 598
03307 รพ.สต.บ้านละทาย หมู่ที่ 07 ตำบลละทาย 6,515 4,405 2,110 1,472
03308 รพ.สต.บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 06 ตำบลเมืองน้อย 9,279 7,099 76.51 2,180 1,426
03309 รพ.สต.บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 02 ตำบลอีปาด 7,390 5,789 78.34 1,601 969
03310 รพ.สต.บ้านพันลำ หมู่ที่ 05 ตำบลบัวน้อย 6,665 5,013 75.21 1,652 1,151
03311 รพ.สต.บ้านหนองบัว หมู่ที่ 01 ตำบลหนองบัว 6,551 4,896 74.74 1,655 940
03312 รพ.สต.บ้านดู่ หมู่ที่ 01 ตำบลดู่ 6,297 4,539 72.08 1,758 1,261
03313 รพ.สต.บ้านผักแพว หมู่ที่ 01 ตำบลผักแพว 7,127 5,313 74.55 1,814 1,003
03314 รพ.สต.บ้านจาน หมู่ที่ 11 ตำบลจาน 10,697 7,285 3,412 1,940
03315 รพ.สต.บ้านหนองทามน้อย หมู่ที่ 07 ตำบลคำเนียม 7,269 5,807 79.89 1,462 884
10928 รพ.กันทรารมย์ 14,505 14,505 0 - 34 -
13866 รพ.สต.บ้านผึ้ง หมู่ที่ 05 ตำบลทาม 7,126 4,241 2,885 1,030
รวม140,850107,82476.5533,02623.4520,47714.54

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393