ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
03316 รพ.สต.บ้านตาแท่น หมู่ที่ 03 ตำบลบึงมะลู 6,313 5,492 87.00 821 168
03317 รพ.สต.บ้านถนนวิหาร หมู่ที่ 01 ตำบลบึงมะลู 6,565 6,078 487 159
03318 รพ.สต.บ้านกุดเสลา หมู่ที่ 03 ตำบลกุดเสลา 5,377 4,483 83.37 894 487
03319 รพ.สต.บ้านหนองเดียงน้อย หมู่ที่ 02 ตำบลเมือง 6,099 5,495 604 311
03320 รพ.สต.บ้านสังเม็ก หมู่ที่ 01 ตำบลสังเม็ก 12,176 9,657 79.31 2,519 1,447
03321 รพ.สต.บ้านนากันตม หมู่ที่ 14 ตำบลสังเม็ก 7,810 6,137 78.58 1,673 1,241
03322 รพ.สต.บ้านละลาย หมู่ที่ 01 ตำบลละลาย 4,648 3,516 75.65 1,132 885
03323 รพ.สต.บ้านคำโปรย หมู่ที่ 05 ตำบลละลาย 3,957 3,637 320 90
03324 รพ.สต.บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 06 ตำบลละลาย 6,311 4,934 78.18 1,377 924
03325 รพ.สต.บ้านโดนเอาว์ หมู่ที่ 04 ตำบลรุง 8,212 5,986 72.89 2,226 1,633
03326 รพ.สต.บ้านม่วง หมู่ที่ 02 ตำบลตระกาจ 8,358 6,520 78.01 1,838 1,218
03327 รพ.สต.บ้านจาน หมู่ที่ 01 ตำบลจานใหญ่ 10,509 8,038 76.49 2,471 1,684
03328 รพ.สต.บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 08 ตำบลจานใหญ่ 6,582 5,754 87.42 828 377
03329 รพ.สต.บ้านนา หมู่ที่ 03 ตำบลภูเงิน 8,992 7,634 84.90 1,358 574
03330 รพ.สต.บ้านภูเงิน หมู่ที่ 06 ตำบลภูเงิน 5,753 4,430 77.00 1,323 923
03331 รพ.สต.บ้านท่าพระ หมู่ที่ 07 ตำบลภูเงิน 3,932 3,154 80.21 778 646
03332 รพ.สต.บ้านชำ หมู่ที่ 01 ตำบลชำ 8,914 7,077 79.39 1,837 1,151
03333 รพ.สต.บ้านเขวา หมู่ที่ 04 ตำบลกระแชง 8,416 7,022 83.44 1,394 795
03334 รพ.สต.บ้านโนนสมประสงค์ หมู่ที่ 13 ตำบลกระแชง 7,477 5,514 73.75 1,963 1,345
03335 รพ.สต.บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 01 ตำบลโนนสำราญ 3,722 3,040 81.68 682 621
03336 รพ.สต.บ้านแก หมู่ที่ 06 ตำบลหนองหญ้าลาด 8,569 6,430 75.04 2,139 459
03337 รพ.สต.บ้านเสาธงชัย หมู่ที่ 01 ตำบลเสาธงชัย 5,939 4,760 80.15 1,179 633
03338 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่ที่ 02 ตำบลเสาธงชัย 9,794 7,612 77.72 2,182 1,154
03339 รพ.สต.บ้านชำเม็ง หมู่ที่ 03 ตำบลเสาธงชัย 5,104 4,531 88.77 573 236
03340 รพ.สต.บ้านขนุน หมู่ที่ 01 ตำบลขนุน 7,824 7,328 496 89 1.14
03341 รพ.สต.บ้านนาขนวน หมู่ที่ 05 ตำบลขนุน 6,560 5,990 570 197
03342 รพ.สต.บ้านหนองหิน หมู่ที่ 02 ตำบลสวนกล้วย 7,080 6,205 87.64 875 353
03343 รพ.สต.บ้านจำนัน หมู่ที่ 03 ตำบลสวนกล้วย 6,893 5,623 81.58 1,270 640
03344 รพ.สต.บ้านเดียงตะวันตก หมู่ที่ 03 ตำบลเวียงเหนือ 6,066 5,095 83.99 971 462
03345 รพ.สต.บ้านโคก หมู่ที่ 01 ตำบลทุ่งใหญ่ 7,807 6,361 81.48 1,446 740
03346 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 04 ตำบลทุ่งใหญ่ 9,277 7,049 75.98 2,228 720
03347 รพ.สต.บ้านด่านกลาง หมู่ที่ 01 ตำบลภูผาหมอก 4,165 3,320 79.71 845 589
10223 สสช.โศกขามป้อม 565 536 29 0
10929 รพ.กันทรลักษ์ 0 0 - 0 - 0 -
13867 รพ.สต.บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ 02 ตำบลโนนสำราญ 7,031 4,631 2,400 911
รวม232,797189,06981.2243,72818.7823,86210.25

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393