ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
03348 รพ.สต.บ้านโคกโพน หมู่ที่ 03 ตำบลกันทรารมย์ 9,054 6,561 72.47 2,493 1,189
03349 รพ.สต.บ้านตะเคียนบังอิง หมู่ที่ 08 ตำบลกันทรารมย์ 7,444 4,973 2,471 8
03350 รพ.สต.บ้านจะกง หมู่ที่ 02 ตำบลจะกง 9,214 6,866 74.52 2,348 1,283
03351 รพ.สต.บ้านใจดี หมู่ที่ 01 ตำบลใจดี 8,797 6,416 72.93 2,381 1,564
03352 รพ.สต.บ้านกันจาน หมู่ที่ 01 ตำบลดองกำเม็ด 7,190 5,192 72.21 1,998 1,291
03353 รพ.สต.บ้านอาวอย หมู่ที่ 02 ตำบลโสน 14,132 11,290 79.89 2,842 1,028
03354 รพ.สต.บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 03 ตำบลโสน 6,057 5,094 84.10 963 575
03355 รพ.สต.บ้านขนุน หมู่ที่ 08 ตำบลโสน 6,168 5,385 87.31 783 356
03356 รพ.สต.บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ 01 ตำบลปรือใหญ่ 12,718 10,381 81.62 2,337 1,458
03357 รพ.สต.บ้านปรือคันตะวันออก หมู่ที่ 05 ตำบลปรือใหญ่ 8,719 6,874 78.84 1,845 748
03358 รพ.สต.ทับทิมสยาม หมู่ที่ 13 ตำบลปรือใหญ่ 4,184 3,422 81.79 762 434
03359 รพ.สต.บ้านหนองลุง หมู่ที่ 11 ตำบลสะเดาใหญ่ 7,382 5,674 76.86 1,708 983
03360 รพ.สต.บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 04 ตำบลห้วยใต้ 7,431 6,700 731 112 1.51
03361 รพ.สต.บ้านหัวเสือ หมู่ที่ 01 ตำบลหัวเสือ 15,356 11,779 76.71 3,577 1,639
03362 รพ.สต.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก หมู่ที่ 01 ตำบลตะเคียน 7,915 6,121 77.33 1,794 1,029
03363 รพ.สต.บ้านกวางขาว หมู่ที่ 07 ตำบลนิคมพัฒนา 4,127 3,386 82.05 741 509
03364 รพ.สต.บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 06 ตำบลนิคมพัฒนา 9,186 7,427 80.85 1,759 1,049
03365 รพ.สต.บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 01 ตำบลโคกเพชร 8,356 6,475 77.49 1,881 1,066
03366 รพ.สต.บ้านปราสาท หมู่ที่ 01 ตำบลปราสาท 5,288 3,900 73.75 1,388 548
03367 รพ.สต.บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 07 ตำบลปราสาท 5,377 4,712 87.63 665 273
03368 รพ.สต.บ้านสำโรงตาเจ็น หมู่ที่ 01 ตำบลสำโรงตาเจ็น 12,700 10,328 81.32 2,372 738
03369 รพ.สต.บ้านนาก๊อก หมู่ที่ 06 ตำบลห้วยสำราญ 5,772 4,695 81.34 1,077 446
03370 รพ.สต.บ้านกฤษณา หมู่ที่ 02 ตำบลกฤษณา 7,703 5,757 74.74 1,946 1,225
03371 รพ.สต.บ้านวิทย์ หมู่ที่ 09 ตำบลลมศักดิ์ 8,311 6,810 81.94 1,501 677
03372 รพ.สต.บ้านตรอย หมู่ที่ 05 ตำบลหนองฉลอง 5,231 4,123 78.82 1,108 544
03373 รพ.สต.บ้านนิคมซอยกลาง หมู่ที่ 06 ตำบลหนองฉลอง 4,876 4,052 83.10 824 510
03374 รพ.สต.บ้านโนน หมู่ที่ 06 ตำบลศรีตระกูล 3,303 2,458 74.42 845 533
10930 รพ.ขุขันธ์ 25,260 25,082 178 0.70 253 1.00
รวม237,251191,93380.9045,31819.1022,0689.30

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393