ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
03375 รพ.สต.บ้านทุ่ม หมู่ที่ 01 ตำบลไพรบึง 7,058 5,285 74.88 1,773 1,281
03376 รพ.สต.บ้านหนองอารี หมู่ที่ 01 ตำบลดินแดง 6,480 4,563 70.42 1,917 1,508
03377 รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ หมู่ที่ 01 ตำบลปราสาทเยอ 5,577 4,613 82.71 964 575
03378 รพ.สต.บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 14 ตำบลสำโรงพลัน 5,212 3,842 73.71 1,370 1,007
03379 รพ.สต.บ้านตาโมกข์ หมู่ที่ 14 ตำบลสำโรงพลัน 5,774 4,103 71.06 1,671 1,168
03380 รพ.สต.บ้านพะแวะ หมู่ที่ 08 ตำบลสุขสวัสดิ์ 7,615 6,110 80.24 1,505 830
03381 รพ.สต.บ้านกันตรวจ หมู่ที่ 01 ตำบลโนนปูน 6,675 5,368 80.42 1,307 725
10931 รพ.ไพรบึง 5,900 5,900 0 - 10 -
รวม50,29139,78479.1110,50720.897,10414.13

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393