ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
03382 รพ.สต.บ้านกู่ หมู่ที่ 01 ตำบลกู่ 4,673 3,096 1,577 1,241
03383 รพ.สต.บ้านกระดึ หมู่ที่ 06 ตำบลกู่ 3,350 2,496 74.51 854 393
03384 รพ.สต.บ้านกำแมด หมู่ที่ 03 ตำบลหนองเชียงทูน 3,105 2,313 74.49 792 480
03385 รพ.สต.บ้านหนองเชียงทูน หมู่ที่ 05 ตำบลหนองเชียงทูน 3,731 2,367 1,364 1,097
03386 รพ.สต.บ้านตูม หมู่ที่ 01 ตำบลตูม 3,867 2,978 77.01 889 562
03387 รพ.สต.บ้านนาเวียง หมู่ที่ 01 ตำบลสมอ 4,877 3,246 1,631 1,248
03388 รพ.สต.บ้านดอนหลี่ หมู่ที่ 04 ตำบลสมอ 2,152 1,572 73.05 580 459
03389 รพ.สต.บ้านดอนเหลือม หมู่ที่ 03 ตำบลโพธิ์ศรี 4,574 3,546 77.53 1,028 570
03390 รพ.สต.บ้านตาเปียง หมู่ที่ 01 ตำบลสำโรงปราสาท 4,229 3,123 73.85 1,106 626
03391 รพ.สต.บ้านหว้าน หมู่ที่ 08 ตำบลสำโรงปราสาท 2,422 1,817 75.02 605 451
03392 รพ.สต.บ้านดู่ หมู่ที่ 01 ตำบลดู่ 5,623 4,292 76.33 1,331 759
03393 รพ.สต.บ้านสวาย หมู่ที่ 01 ตำบลสวาย 3,423 2,453 71.66 970 655
10932 รพ.ปรางค์กู่ 7,934 7,932 2 0.03 17
13868 รพ.สต.บ้านไฮ หมู่ที่ 07 ตำบลพิมายเหนือ 4,184 2,572 1,612 605
รวม58,14443,80375.3414,34124.669,16315.76

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393