ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
03412 รพ.สต.บ้านเมืองแคน หมู่ที่ 01 ตำบลเมืองแคน 8,532 6,414 75.18 2,118 1,066
03413 รพ.สต.บ้านปลาขาว หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแค 8,046 6,009 74.68 2,037 1,055
03418 รพ.สต.บ้านจิก หมู่ที่ 02 ตำบลจิกสังข์ทอง 7,836 6,231 79.52 1,605 639
03419 รพ.สต.บ้านด่าน หมู่ที่ 01 ตำบลด่าน 10,681 8,027 75.15 2,654 1,261
03420 รพ.สต.บ้านดู่ หมู่ที่ 01 ตำบลดู่ 6,487 3,894 2,593 1,737
03421 รพ.สต.บ้านโกทา หมู่ที่ 03 ตำบลหนองอึ่ง 4,705 3,194 1,511 1,007
03422 รพ.สต.บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองอึ่ง 6,573 5,145 78.27 1,428 769
03423 รพ.สต.บ้านบัวหุ่ง หมู่ที่ 05 ตำบลบัวหุ่ง 10,767 7,330 3,437 1,982
03424 รพ.สต.บ้านไผ่ หมู่ที่ 01 ตำบลไผ่ 5,780 3,720 2,060 1,446
03425 รพ.สต.บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 02 ตำบลส้มป่อย 9,401 6,840 72.76 2,561 1,299
03426 รพ.สต.บ้านหนองหมี หมู่ที่ 01 ตำบลหนองหมี 8,586 6,282 73.17 2,304 1,327
03427 รพ.สต.บ้านหว้าน หมู่ที่ 01 ตำบลหว้านคำ 6,304 5,023 79.68 1,281 892
03428 รพ.สต.บ้านสร้างปี่ หมู่ที่ 02 ตำบลสร้างปี่ 7,503 5,887 78.46 1,616 719
14287 รพ.สต.บ้านกระเดา หมู่ที่ 12 ตำบลดู่ 7,621 4,822 2,799 1,196
รวม108,82278,81872.4330,00427.5716,39515.07

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393