ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
03430 รพ.สต.บ้านอีหล่ำ หมู่ที่ 01 ตำบลอี่หล่ำ 5,648 4,488 79.46 1,160 384
03431 รพ.สต.บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 01 ตำบลก้านเหลือง 10,748 8,641 80.40 2,107 921
03432 รพ.สต.บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 07 ตำบลก้านเหลือง 3,013 2,341 77.70 672 335
03433 รพ.สต.บ้านทุ่งไชย หมู่ที่ 02 ตำบลทุ่งไชย 6,119 4,957 81.01 1,162 479
03434 รพ.สต.บ้านยาง หมู่ที่ 06 ตำบลสำโรง 9,404 7,415 78.85 1,989 945
03435 รพ.สต.บ้านโนนแตน หมู่ที่ 08 ตำบลแขม 7,102 5,146 72.46 1,956 998
03436 รพ.สต.บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 01 ตำบลหนองไฮ 8,096 6,289 77.68 1,807 983
03437 รพ.สต.บ้านขะยูง หมู่ที่ 01 ตำบลขะยูง 8,680 7,170 82.60 1,510 728
03438 รพ.สต.บ้านตาเกษ หมู่ที่ 01 ตำบลตาเกษ 5,563 4,604 82.76 959 464
03439 รพ.สต.บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 01 ตำบลหัวช้าง 6,338 4,760 75.10 1,578 825
03440 รพ.สต.บ้านหนองนกเจ่า หมู่ที่ 01 ตำบลรังแร้ง 7,910 6,299 79.63 1,611 826
03441 รพ.สต.บ้านแต้ หมู่ที่ 01 ตำบลแต้ 5,012 3,838 76.58 1,174 628
03442 รพ.สต.บ้านน้ำท่วม หมู่ที่ 03 ตำบลแข้ 5,088 4,143 81.43 945 398
03443 รพ.สต.บ้านแข้ หมู่ที่ 01 ตำบลแข้ 3,734 2,752 73.70 982 626
03444 รพ.สต.บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 01 ตำบลโพธิ์ชัย 6,438 4,770 74.09 1,668 235
03445 รพ.สต.บ้านปะอาว หมู่ที่ 01 ตำบลปะอาว 8,024 5,810 72.41 2,214 1,130
03446 รพ.สต.บ้านพงพรต หมู่ที่ 03 ตำบลหนองห้าง 6,678 5,411 81.03 1,267 396
03447 รพ.สต.บ้านหนองแคน หมู่ที่ 13 ตำบลหนองห้าง 7,698 6,130 79.63 1,568 677
03448 รพ.สต.บ้านหนองหัวหมู หมู่ที่ 07 ตำบลสระกำแพงใหญ่ 8,726 6,072 2,654 1,413
03449 รพ.สต.บ้านโคกหล่าม หมู่ที่ 04 ตำบลโคกหล่าม 4,075 3,100 76.07 975 544
03450 รพ.สต.บ้านโคก หมู่ที่ 02 ตำบลโคกจาน 7,309 5,834 79.82 1,475 428
10935 รพ.อุทุมพรพิสัย 13,028 13,028 0 - 15 -
รวม154,431122,99879.6531,43320.3514,3789.31

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393