ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
03451 รพ.สต.บ้านม่วง หมู่ที่ 04 ตำบลเป๊าะ 2,271 1,540 731 552
03452 รพ.สต.บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ 07 ตำบลเป๊าะ 5,543 4,147 74.82 1,396 666
10936 รพ.บึงบูรพ์ 4,797 4,796 1 0.02 3
รวม12,61110,48383.132,12816.871,2219.68

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393