ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
03453 รพ.สต.บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ 02 ตำบลเมืองหลวง 5,050 3,413 1,637 1,045
03454 รพ.สต.บ้านหนองสะมอน หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองหลวง 4,017 2,746 1,271 919
03455 รพ.สต.บ้านกล้วยกว้าง หมู่ที่ 01 ตำบลกล้วยกว้าง 5,545 3,409 2,136 1,314
03456 รพ.สต.บ้านผักไหม หมู่ที่ 04 ตำบลผักไหม 3,657 2,546 1,111 559
03457 รพ.สต.บ้านห่องน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลผักไหม 1,932 1,689 87.42 243 121
03458 รพ.สต.บ้านพะวร หมู่ที่ 02 ตำบลจานแสนไชย 4,341 3,258 75.05 1,083 614
03459 รพ.สต.บ้านจานแสนไชย หมู่ที่ 07 ตำบลจานแสนไชย 1,583 1,157 73.09 426 266
03460 รพ.สต.บ้านปราสาท ตำบลปราสาท 5,180 3,809 73.53 1,371 495
10937 รพ.ห้วยทับทัน 6,108 6,108 0 - 6 -
รวม37,41328,13575.209,27824.805,33914.27

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393