ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
03461 รพ.สต.บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 01 ตำบลโนนค้อ 3,310 2,424 73.23 886 412
03462 รพ.สต.บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 16 ตำบลโนนค้อ 4,345 3,224 74.20 1,121 423
03463 รพ.สต.บ้านเหล่าเสน หมู่ที่ 04 ตำบลบก 3,394 2,478 73.01 916 554
03464 รพ.สต.บ้านหัวเหล่า หมู่ที่ 06 ตำบลบก 3,400 2,596 76.35 804 388
03465 รพ.สต.บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 05 ตำบลโพธิ์ 5,782 4,288 74.16 1,494 504
03466 รพ.สต.บ้านหนองกุง หมู่ที่ 01 ตำบลหนองกุง 6,309 4,904 77.73 1,405 583
03467 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 07 ตำบลหนองกุง 4,823 3,388 70.25 1,435 806
03468 รพ.สต.บ้านหยอด หมู่ที่ 03 ตำบลเหล่ากวาง 4,897 3,450 70.45 1,447 708
10938 รพ.โนนคูณ 4,959 4,590 369 249
รวม41,21931,34276.049,87723.964,62711.23

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393