ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
03469 รพ.สต.บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 01 ตำบลศรีแก้ว 7,565 5,400 71.38 2,165 1,415
03470 รพ.สต.บ้านโคน หมู่ที่ 11 ตำบลศรีแก้ว 2,831 2,145 75.77 686 319
03471 รพ.สต.บ้านพิงพวยใต้ หมู่ที่ 09 ตำบลพิงพวย 11,267 8,514 75.57 2,753 1,280
03472 รพ.สต.บ้านศรีสุข หมู่ที่ 12 ตำบลสระเยาว์ 4,795 3,203 1,592 898
03473 รพ.สต.บ้านศรีพะเนา หมู่ที่ 04 ตำบลตูม 16,944 11,622 5,322 1,411
03474 รพ.สต.บ้านเสื่องข้าว หมู่ที่ 01 ตำบลเสื่องข้าว 5,981 4,490 75.07 1,491 607
03475 รพ.สต.บ้านศรีโนนงาม หมู่ที่ 01 ตำบลศรีโนนงาม 5,298 3,439 1,859 939
03476 รพ.สต.บ้านจะกอง หมู่ที่ 11 ตำบลสะพุง 4,767 3,206 1,561 767
10939 รพ.ศรีรัตนะ 8,758 8,747 11 0.13 16
รวม68,20650,76674.4317,44025.577,65211.22

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393