ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
03477 รพ.สต.บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 01 ตำบลน้ำเกลี้ยง 4,251 3,392 79.79 859 487
03478 รพ.สต.บ้านละเอาะ หมู่ที่ 06 ตำบลละเอาะ 5,052 3,072 1,980 1,146
03479 รพ.สต.บ้านตองปิด หมู่ที่ 01 ตำบลตองปิด 7,610 5,212 2,398 1,127
03480 รพ.สต.บ้านเขิน หมู่ที่ 02 ตำบลเขิน 7,747 4,797 2,950 1,310
03481 รพ.สต.บ้านโนนงาม หมู่ที่ 04 ตำบลรุ่งระวี 8,240 4,846 3,394 2,100
03482 รพ.สต.บ้านคูบ หมู่ที่ 04 ตำบลคูบ 2,243 1,578 70.35 665 369
03483 รพ.สต.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 05 ตำบลคูบ 5,006 3,164 1,842 1,013
รวม40,14926,06164.9114,08835.097,55218.81

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393