ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
03484 รพ.สต.บ้านโพนดวน หมู่ที่ 04 ตำบลบุสูง 4,650 3,402 73.16 1,248 703
03485 รพ.สต.บ้านนากกเขียบ หมู่ที่ 04 ตำบลธาตุ 7,441 4,865 2,576 1,413
03486 รพ.สต.บ้านดวนใหญ่ หมู่ที่ 02 ตำบลดวนใหญ่ 5,369 3,224 2,145 1,018
03487 รพ.สต.บ้านหนองหมากแก้ว หมู่ที่ 03 ตำบลบ่อแก้ว 4,440 3,001 1,439 878
03488 รพ.สต.บ้านโพนยาง หมู่ที่ 01 ตำบลโพนยาง 4,344 2,545 1,799 1,173
03489 รพ.สต.บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 07 ตำบลศรีสำราญ 4,209 3,296 78.31 913 426
03490 รพ.สต.บ้านเจ้าทุ่ง หมู่ที่ 02 ตำบลทุ่งสว่าง 2,844 2,302 80.94 542 281
03491 รพ.สต.บ้านหนองตาพรม หมู่ที่ 02 ตำบลวังหิน 3,270 2,455 75.08 815 419
10940 รพ.วังหิน 6,295 6,295 0 - 9 -
รวม42,86231,38573.2211,47726.786,32014.74

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393