ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
03492 รพ.สต.บ้านโคกตาล หมู่ที่ 01 ตำบลโคกตาล 9,700 6,144 3,556 1,755
03493 รพ.สต.บ้านโคกหลัก หมู่ที่ 03 ตำบลห้วยตามอญ 7,717 5,823 75.46 1,894 737
03494 รพ.สต.บ้านตะแบง หมู่ที่ 01 ตำบลห้วยตึ๊กชู 5,211 3,568 1,643 650
03495 รพ.สต.บ้านละลมกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลละลม 9,141 6,218 2,923 859
03496 รพ.สต.บ้านพะยอม หมู่ที่ 09 ตำบลตะเคียนราม 9,329 6,360 2,969 1,274
03497 รพ.สต.บ้านนาตราว หมู่ที่ 01 ตำบลดงรัก 7,306 4,878 2,428 1,105
03498 รพ.สต.บ้านแซร์สเบาว์ หมู่ที่ 06 ตำบลดงรัก 3,626 2,824 77.88 802 392
03499 รพ.สต.บ้านไพรพัฒนา หมู่ที่ 03 ตำบลไพรพัฒนา 7,693 4,656 3,037 1,347
03500 รพ.สต.บ้านแซร์ไปร์ หมู่ที่ 04 ตำบลไพรพัฒนา 5,057 3,321 1,736 850
10942 รพ.ภูสิงห์ 14,718 14,718 0 - 33 -
รวม79,49858,51073.6020,98826.409,00211.32

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393