ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
03501 รพ.สต.บ้านเก็บงา หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองจันทร์ 5,190 3,771 72.66 1,419 445
03502 รพ.สต.บ้านเมืองจันทร์ หมู่ที่ 02 ตำบลเมืองจันทร์ 5,687 4,034 70.93 1,653 722
03503 รพ.สต.บ้านตาโกน หมู่ที่ 02 ตำบลตาโกน 8,283 6,166 74.44 2,117 875
03504 รพ.สต.บ้านปลาซิว หมู่ที่ 01 ตำบลหนองใหญ่ 4,018 2,785 1,233 522
10943 รพ.เมืองจันทร์ 3,206 3,206 0 - 3 -
รวม26,38419,96275.666,42224.342,5679.73

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393