ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
03506 รพ.สต.บ้านแดง หมู่ที่ 03 ตำบลเสียว 5,077 3,580 70.51 1,497 632
03507 รพ.สต.บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 01 ตำบลหนองหว้า 4,895 3,094 1,801 663
03508 รพ.สต.บ้านเพ็ก หมู่ที่ 05 ตำบลหนองหว้า 4,115 2,893 70.30 1,222 522
03509 รพ.สต.บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 02 ตำบลหนองงูเหลือม 6,917 4,835 2,082 992
03510 รพ.สต.บ้านหนองฮาง หมู่ที่ 03 ตำบลหนองฮาง 8,717 5,577 3,140 1,557
03511 รพ.สต.บ้านท่าคล้อ หมู่ที่ 01 ตำบลท่าคล้อ 8,656 6,281 72.56 2,375 1,407
23125 รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5,001 5,001 0 - 3 -
รวม43,37831,26172.0712,11727.935,77613.32

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393