ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
03512 รพ.สต.บ้านพยุห์ หมู่ที่ 08 ตำบลพยุห์ 6,441 4,436 2,005 1,100
03513 รพ.สต.บ้านสำโรง หมู่ที่ 03 ตำบลพรหมสวัสดิ์ 5,686 3,040 2,646 1,723
03514 รพ.สต.บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 06 ตำบลพรหมสวัสดิ์ 4,152 2,896 1,256 463
03515 รพ.สต.บ้านกระแซง หมู่ที่ 02 ตำบลตำแย 10,454 7,206 3,248 1,115
03516 รพ.สต.บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 05 ตำบลโนนเพ็ก 7,136 4,758 2,378 1,251
03517 รพ.สต.บ้านหนองค้า หมู่ที่ 01 ตำบลหนองค้า 3,799 2,874 75.65 925 276
28014 รพ.พยุห์ 3,637 3,637 0 - 4 -
รวม41,30528,84769.8412,45830.165,93214.36

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393