ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
03518 รพ.สต.บ้านโนนหนองหว้า หมู่ที่ 06 ตำบลโดด 3,739 2,841 75.98 898 156
03519 รพ.สต.บ้านปลาเดิดใหญ่ หมู่ที่ 08 ตำบลโดด 4,570 3,237 70.83 1,333 739
03520 รพ.สต.บ้านเสียว หมู่ที่ 01 ตำบลเสียว 6,358 4,936 77.63 1,422 278
03521 รพ.สต.บ้านหนองม้า หมู่ที่ 02 ตำบลหนองม้า 4,838 3,510 72.55 1,328 143
03522 รพ.สต.บ้านผือ หมู่ที่ 01 ตำบลผือใหญ่ 5,669 4,297 75.80 1,372 377
03523 รพ.สต.บ้านหนองแปน หมู่ที่ 03 ตำบลผือใหญ่ 5,219 4,182 80.13 1,037 349
03524 รพ.สต.บ้านอีเซ หมู่ที่ 05 ตำบลอีเซ 4,728 4,140 87.56 588 86 1.82
13870 รพ.สต.บ้านโซงเลง หมู่ที่ 05 ตำบลหนองม้า 3,501 2,604 74.38 897 158
28015 รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ 6,470 6,454 16 0.25 22
รวม45,09236,20180.288,89119.722,3085.12

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393