ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
03415 รพ.สต.บ้านกุง หมู่ที่ 13 ตำบลกุง 4,398 3,290 74.81 1,108 674
03416 รพ.สต.บ้านเดื่อ หมู่ที่ 04 ตำบลคลีกลิ้ง 4,570 3,662 80.13 908 375
03417 รพ.สต.บ้านคลีกลิ้ง หมู่ที่ 07 ตำบลคลีกลิ้ง 5,660 4,357 76.98 1,303 754
03429 รพ.สต.บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 06 ตำบลหนองบัวดง 7,373 5,703 77.35 1,670 833
15095 รพ.สต.บ้านโจดม่วง หมู่ที่ 04 ตำบลโจดม่วง 2,070 1,952 118 3
28016 รพ.ศิลาลาด 1,674 1,674 0 - 1 -
รวม25,74520,63880.165,10719.842,64010.25

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393