ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
3301 เมืองศรีสะเกษ 716,670 643,673 89.81 72,997 55,003
3302 ยางชุมน้อย 163,115 144,884 88.82 18,231 7,047
3303 กันทรารมย์ 471,675 376,090 79.73 95,585 59,427
3304 กันทรลักษ์ 800,860 644,835 80.52 156,025 75,382
3305 ขุขันธ์ 663,253 556,415 83.89 106,838 65,790
3306 ไพรบึง 201,281 159,446 79.22 41,835 19,883
3307 ปรางค์กู่ 227,890 200,649 88.05 27,241 21,045
3308 ขุนหาญ 437,944 384,121 87.71 53,823 31,575
3309 ราษีไศล 423,110 330,080 78.01 93,030 39,028
3310 อุทุมพรพิสัย 460,028 406,489 88.36 53,539 34,331
3311 บึงบูรพ์ 73,989 70,199 3,790 2,649
3312 ห้วยทับทัน 153,986 137,382 89.22 16,604 10,992
3313 โนนคูณ 157,384 136,848 86.95 20,536 11,144
3314 ศรีรัตนะ 259,530 210,064 80.94 49,466 20,806
3315 น้ำเกลี้ยง 158,930 131,619 82.82 27,311 16,988
3316 วังหิน 154,200 127,117 82.44 27,083 9,695
3317 ภูสิงห์ 256,426 213,396 83.22 43,030 20,157
3318 เมืองจันทร์ 93,011 80,558 86.61 12,453 4,096
3319 เบญจลักษ์ 167,199 134,450 80.41 32,749 8,456
3320 พยุห์ 136,001 118,437 87.09 17,564 7,587
3321 โพธิ์ศรีสุวรรณ 106,686 90,951 85.25 15,735 3,093
3322 ศิลาลาด 82,166 67,303 81.91 14,863 9,586
รวม6,365,3345,365,00684.281,000,32815.72533,7608.39

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393