ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
3401 เมืองอุบลราชธานี 2,454,105 1,420,298 1,033,807 137,286
3402 ศรีเมืองใหม่ 362,487 279,541 77.12 82,946 5,053 1.39
3403 โขงเจียม 160,813 141,757 88.15 19,056 5,957
3404 เขื่องใน 795,341 590,451 74.24 204,890 3,199
3405 เขมราฐ 344,036 309,375 89.93 34,661 10,786
3407 เดชอุดม 1,146,565 773,425 373,140 4,023
3408 นาจะหลวย 307,344 238,570 77.62 68,774 1,375
3409 น้ำยืน 372,402 292,662 78.59 79,740 2,826
3410 บุณฑริก 565,308 412,291 72.93 153,017 6,020 1.06
3411 ตระการพืชผล 619,731 531,410 85.75 88,321 2,666
3412 กุดข้าวปุ้น 204,897 183,437 89.53 21,460 1,553
3414 ม่วงสามสิบ 507,556 438,861 86.47 68,695 2,879
3415 วารินชำราบ 892,403 726,617 81.42 165,786 8,989 1.01
3419 พิบูลมังสาหาร 649,699 573,097 88.21 76,602 4,711
3420 ตาลสุม 173,392 151,636 87.45 21,756 958
3421 โพธิ์ไทร 257,489 190,402 73.95 67,087 4,633 1.80
3422 สำโรง 286,444 256,588 89.58 29,856 805
3424 ดอนมดแดง 148,523 134,440 14,083 567
3425 สิรินธร 322,605 236,033 73.16 86,572 8,295
3426 ทุ่งศรีอุดม 183,529 140,067 76.32 43,462 5,066
3429 นาเยีย 145,642 129,168 88.69 16,474 645
3430 นาตาล 178,651 138,098 77.30 40,553 3,644
3431 เหล่าเสือโก้ก 128,654 111,592 86.74 17,062 350
3432 สว่างวีระวงศ์ 144,925 113,642 78.41 31,283 987
3433 น้ำขุ่น 185,439 137,208 73.99 48,231 585
รวม11,537,9808,650,66674.982,887,31425.02223,8581.94

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393