ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
3501 เมืองยโสธร 11,198 10,518 680 677
3502 ทรายมูล 8,138 8,030 108 1.33 51
3503 กุดชุม 15,855 15,600 255 1.61 262 1.65
3504 คำเขื่อนแก้ว 15,455 13,904 89.96 1,551 665
3505 ป่าติ้ว 10,232 9,800 432 4.22 375
3506 มหาชนะชัย 14,332 13,222 1,110 911
3507 ค้อวัง 7,335 7,256 79 1.08 78 1.06
3508 เลิงนกทา 23,466 22,493 973 4.15 259 1.10
3509 ไทยเจริญ 5,776 5,446 330 305
รวม111,787106,26995.065,5184.943,5833.21

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393