ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
3501 เมืองยโสธร 89,192 74,453 83.47 14,739 1,022 1.15
3502 ทรายมูล 5,210 5,137 73 1.40 51
3503 กุดชุม 15,604 15,232 372 2.38 373
3504 คำเขื่อนแก้ว 24,235 19,794 81.68 4,441 1,404
3505 ป่าติ้ว 10,011 9,640 371 3.71 363
3506 มหาชนะชัย 16,534 15,682 852 681
3507 ค้อวัง 22,711 12,712 9,999 55
3508 เลิงนกทา 11,710 11,312 398 3.40 387
3509 ไทยเจริญ 4,040 3,822 218 212
รวม199,247167,78484.2131,46315.794,5482.28

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393