ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
3502 ทรายมูล 3,871 0 3,871 3,871
3503 กุดชุม 6,968 6,964 4 0.06 22
3504 คำเขื่อนแก้ว 10,860 5,659 5,201 24
3505 ป่าติ้ว 5,220 5,143 77 1.48 20
3506 มหาชนะชัย 7,620 7,492 128 1.68 17
3507 ค้อวัง 170 49 121 2 1.18
3508 เลิงนกทา 25,743 23,810 1,933 119
3509 ไทยเจริญ 5,967 5,751 216 3.62 23
รวม66,41954,86882.6111,55117.394,0986.17

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393