ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
3501 เมืองยโสธร 895 861 34 3.80 0
3502 ทรายมูล 4,221 0 4,221 4,221
3503 กุดชุม 7,545 7,531 14 0.19 19
3504 คำเขื่อนแก้ว 15,919 10,708 5,211 16
3506 มหาชนะชัย 7,483 7,324 159 2.12 15
3507 ค้อวัง 5,235 5,235 0 - 3 -
3508 เลิงนกทา 12,783 11,657 1,126 108
รวม54,08143,31680.0910,76519.914,3828.10

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393