ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
3501 เมืองยโสธร 202,396 168,450 83.23 33,946 613
3502 ทรายมูล 50,128 37,601 75.01 12,527 4,275
3503 กุดชุม 93,217 76,317 81.87 16,900 126
3504 คำเขื่อนแก้ว 100,694 53,564 47,130 104
3505 ป่าติ้ว 45,642 37,007 81.08 8,635 25
3506 มหาชนะชัย 75,838 63,655 83.94 12,183 95
3507 ค้อวัง 35,772 29,762 83.20 6,010 64
3508 เลิงนกทา 104,546 82,158 78.59 22,388 472
3509 ไทยเจริญ 32,232 26,273 81.51 5,959 44
รวม740,465574,78777.63165,67822.375,8180.79

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393