ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
3501 เมืองยโสธร 318,810 111,195 207,615 1,821
3502 ทรายมูล 27,533 15,144 12,389 22
3503 กุดชุม 56,099 31,844 24,255 95
3504 คำเขื่อนแก้ว 71,888 23,845 48,043 61
3505 ป่าติ้ว 31,708 16,954 14,754 25
3506 มหาชนะชัย 47,404 25,709 21,695 49
3507 ค้อวัง 23,783 11,493 12,290 63
3508 เลิงนกทา 71,800 37,166 34,634 301
3509 ไทยเจริญ 25,771 10,189 15,582 7,002
รวม674,796283,53942.02391,25757.989,4391.40

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393