ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
3501 เมืองยโสธร 44,755 44,629 126 0.28 179
3502 ทรายมูล 10,025 10,000 25 0.25 27
3503 กุดชุม 10,401 10,359 42 0.40 23
3504 คำเขื่อนแก้ว 59,258 17,753 41,505 53
3505 ป่าติ้ว 6,862 6,861 1 0.01 1
3506 มหาชนะชัย 15,768 15,704 64 0.41 27
3507 ค้อวัง 7,575 7,570 5 0.07 72
3508 เลิงนกทา 27,697 26,582 1,115 4.03 207
3509 ไทยเจริญ 8,276 8,140 136 1.64 16
รวม190,617147,59877.4343,01922.576050.32

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393