ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
03843 รพ.สต.บ้านโคกยาว หมู่ที่ 08 ตำบลทรายมูล 709 709 0 - 0 -
03844 รพ.สต.บ้านดู่ลาด หมู่ที่ 01 ตำบลดู่ลาด 216 193 89.35 23 24
03845 รพ.สต.บ้านสีสุก หมู่ที่ 05 ตำบลดู่ลาด 280 276 4 1.43 0
03846 รพ.สต.บ้านคำครตา หมู่ที่ 03 ตำบลดงมะไฟ 242 240 2 0.83 0
03847 รพ.สต.บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 08 ตำบลดงมะไฟ 443 443 0 - 0 -
03848 รพ.สต.บ้านนาเวียง หมู่ที่ 01 ตำบลนาเวียง 428 426 2 0.47 4
03849 รพ.สต.บ้านไผ่ หมู่ที่ 03 ตำบลไผ่ 363 360 3 0.83 1
03850 รพ.สต.บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 06 ตำบลไผ่ 273 264 9 3.30 2
10963 รพ.ทรายมูล 5,014 4,954 60 1.20 14
13882 รพ.สต.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 04 ตำบลนาเวียง 170 165 5 2.94 6
รวม8,1388,03098.671081.33510.63

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393