ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
03851 รพ.สต.บ้านหนองแก หมู่ที่ 07 ตำบลกุดชุม 999 989 10 1.00 4
03852 รพ.สต.บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 01 ตำบลโนนเปือย 255 255 0 - 0 -
03853 รพ.สต.บ้านกำแมด หมู่ที่ 01 ตำบลกำแมด 521 517 4 0.77 3
03854 รพ.สต.บ้านหัวงัว หมู่ที่ 02 ตำบลกำแมด 805 755 50 50
03855 รพ.สต.บ้านนาโส่ หมู่ที่ 01 ตำบลนาโส่ 832 802 30 3.61 31
03856 รพ.สต.บ้านหัวนา หมู่ที่ 06 ตำบลห้วยแก้ง 422 405 17 4.03 16
03857 รพ.สต.บ้านหนองหมี หมู่ที่ 01 ตำบลหนองหมี 443 431 12 2.71 11
03858 รพ.สต.บ้านโพนงาม หมู่ที่ 16 ตำบลโพนงาม 316 299 17 18
03859 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่ที่ 17 ตำบลโพนงาม 1,125 1,087 38 3.38 38
03860 รพ.สต.บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 03 ตำบลคำน้ำสร้าง 1,260 1,248 12 0.95 12
03861 รพ.สต.บ้านคำผักกูด หมู่ที่ 02 ตำบลหนองแหน 440 422 18 4.09 17
03862 รพ.สต.บ้านโนนประทาย หมู่ที่ 09 ตำบลหนองแหน 434 432 2 0.46 2
10964 รพ.กุดชุม 7,753 7,743 10 0.13 25
13883 รพ.สต.บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 09 ตำบลโนนเปือย 250 215 86.00 35 35
รวม15,85515,60098.392551.612621.65

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393