ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
03863 รพ.สต.บ้านย่อ หมู่ที่ 11 ตำบลย่อ 431 357 82.83 74 72
03864 รพ.สต.บ้านสงเปือย หมู่ที่ 01 ตำบลสงเปือย 669 667 2 0.30 1
03865 รพ.สต.บ้านโพนทัน หมู่ที่ 01 ตำบลโพนทัน 325 325 0 - 0 -
03866 รพ.สต.บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 03 ตำบลโพนทัน 204 179 87.75 25 25
03867 รพ.สต.บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 07 ตำบลทุ่งมน 513 479 34 36
03868 รพ.สต.บ้านนาคำ หมู่ที่ 02 ตำบลนาคำ 314 299 15 4.78 15
03869 รพ.สต.บ้านดงแคนใหญ่ หมู่ที่ 09 ตำบลดงแคนใหญ่ 0 0 - 0 - 0 -
03870 รพ.สต.บ้านบกน้อย หมู่ที่ 07 ตำบลดงแคนใหญ่ 117 40 77 77
03871 รพ.สต.บ้านกู่จาน หมู่ที่ 03 ตำบลกู่จาน 383 383 0 - 0 -
03872 รพ.สต.บ้านนาเวียง หมู่ที่ 06 ตำบลกู่จาน 190 154 81.05 36 34
03873 รพ.สต.บ้านนาแก หมู่ที่ 01 ตำบลนาแก 276 4 272 272
03874 รพ.สต.บ้านนาหลู่ หมู่ที่ 03 ตำบลนาแก 420 420 0 - 0 -
03875 รพ.สต.บ้านกุดกุง หมู่ที่ 06 ตำบลกุดกุง 515 473 42 42
03876 รพ.สต.บ้านเหล่าไฮ หมู่ที่ 02 ตำบลเหล่าไฮ 409 385 24 24
03877 รพ.สต.บ้านแคนน้อย หมู่ที่ 01 ตำบลแคนน้อย 282 241 85.46 41 40
10965 รพ.คำเขื่อนแก้ว 9,874 8,966 908 26
23212 รพ.สต.ประชาอาสาบ้านโพนสิม หมู่ที่ 04 ตำบลทุ่งมน 533 532 1 0.19 1
รวม15,45513,90489.961,55110.046654.30

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393