ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
03885 รพ.สต.บ้านเหมือด หมู่ที่ 07 ตำบลฟ้าหยาด 267 246 21 21
03886 รพ.สต.บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 08 ตำบลหัวเมือง 661 425 236 234
03887 รพ.สต.บ้านกุดพันเขียว หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเมือง 442 442 0 - 0 -
03888 รพ.สต.บ้านคุ้ม หมู่ที่ 09 ตำบลคูเมือง 524 523 1 0.19 0
03889 รพ.สต.บ้านสำโรง หมู่ที่ 04 ตำบลคูเมือง 197 196 1 0.51 1
03890 รพ.สต.บ้านหัวดอน หมู่ที่ 04 ตำบลผือฮี 483 464 19 3.93 19
03892 รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 03 ตำบลม่วง 0 0 - 0 - 0 -
03893 รพ.สต.บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 08 ตำบลม่วง 448 355 79.24 93 93
03894 รพ.สต.บ้านราชมุนี หมู่ที่ 07 ตำบลโนนทราย 795 504 291 292
03895 รพ.สต.บ้านดงจงอาง หมู่ที่ 05 ตำบลบึงแก 250 234 16 17
03896 รพ.สต.บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 07 ตำบลบึงแก 714 700 14 1.96 16
03897 รพ.สต.บ้านหัวดง หมู่ที่ 06 ตำบลพระเสาร์ 94 94 0 - 0 -
03898 รพ.สต.บ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 08 ตำบลพระเสาร์ 292 245 83.90 47 46
03899 รพ.สต.บ้านสงยาง หมู่ที่ 08 ตำบลสงยาง 481 430 89.40 51 51
10967 รพ.มหาชนะชัย 8,493 8,274 219 2.58 20
13884 รพ.สต.บ้านบากเรือ หมู่ที่ 09 ตำบลบากเรือ 191 90 101 101
รวม14,33213,22292.261,1107.749116.36

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393