ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
03906 รพ.สต.บ้านช่องเม็ก หมู่ที่ 04 ตำบลบุ่งค้า 389 389 0 - 0 -
03907 รพ.สต.บ้านนากอก หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งค้า 465 465 0 - 0 -
03908 รพ.สต.บ้านหนองแคนน้อย หมู่ที่ 07 ตำบลบุ่งค้า 345 317 28 28
03909 รพ.สต.บ้านน้อมเกล้า หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งค้า 280 260 20 16
03910 รพ.สต.บ้านห้องแซง หมู่ที่ 01 ตำบลห้องแซง 1,399 1,395 4 0.29 1
03911 รพ.สต.บ้านป่าชาด หมู่ที่ 09 ตำบลห้องแซง 377 376 1 0.27 1
03912 รพ.สต.บ้านหวาย หมู่ที่ 04 ตำบลสามัคคี 344 297 86.34 47 48
03913 รพ.สต.บ้านกุดแข้ด่อน หมู่ที่ 01 ตำบลกุดเชียงหมี 564 563 1 0.18 0
03914 รพ.สต.บ้านกุดเชียงหมี หมู่ที่ 01 ตำบลกุดเชียงหมี 343 343 0 - 2 -
03915 รพ.สต.บ้านสามแยก หมู่ที่ 11 ตำบลสามแยก 798 788 10 1.25 9 1.13
03916 รพ.สต.บ้านกุดแห่ หมู่ที่ 02 ตำบลกุดแห่ 666 645 21 3.15 20
03917 รพ.สต.บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 01 ตำบลโคกสำราญ 400 382 18 4.50 19
03918 รพ.สต.บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 09 ตำบลโคกสำราญ 257 257 0 - 0 -
03920 รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง หมู่ที่ 03 ตำบลสร้างมิ่ง 682 679 3 0.44 1
03921 รพ.สต.บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 01 ตำบลศรีแก้ว 890 871 19 2.13 19
03922 รพ.สต.บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 02 ตำบลศรีแก้ว 142 128 14 14
11444 รพร.เลิงนกทา 14,913 14,142 771 64
13885 รพ.สต.บ้านโคกวิไล หมู่ที่ 12 ตำบลสามัคคี 212 196 16 17
รวม23,46622,49395.859734.152591.10

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393