ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
03924 รพ.สต.บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 01 ตำบลน้ำคำ 294 280 14 4.76 12
03925 รพ.สต.บ้านหนองคูน้อย หมู่ที่ 05 ตำบลน้ำคำ 275 263 12 4.36 12
03926 รพ.สต.บ้านส้มผ่อ หมู่ที่ 04 ตำบลส้มผ่อ 817 695 85.07 122 121
03927 รพ.สต.บ้านหนองสนม หมู่ที่ 10 ตำบลคำเตย 190 158 83.16 32 32
03928 รพ.สต.บ้านคำไผ่ หมู่ที่ 06 ตำบลคำไผ่ 291 238 81.79 53 53
10969 รพ.ไทยเจริญ 3,510 3,470 40 1.14 21
13886 รพ.สต.บ้านคำเตย หมู่ที่ 01 ตำบลคำเตย 399 342 85.71 57 54
รวม5,7765,44694.293305.713055.28

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393