ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
3501 เมืองยโสธร 934,977 672,604 71.94 262,373 5,456
3502 ทรายมูล 168,680 135,064 80.07 33,616 12,601
3503 กุดชุม 316,061 273,984 86.69 42,077 1,103
3504 คำเขื่อนแก้ว 539,910 249,709 290,201 2,656
3505 ป่าติ้ว 197,906 166,957 84.36 30,949 945
3506 มหาชนะชัย 284,966 248,227 87.11 36,739 1,944
3507 ค้อวัง 192,919 123,621 69,298 557
3508 เลิงนกทา 460,262 375,454 81.57 84,808 20,499
3509 ไทยเจริญ 149,454 112,006 74.94 37,448 7,808
รวม3,245,1352,357,62672.65887,50927.3553,5691.65

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393